Sugeruję by prace dyplomowe były pisane indywidualnie, nawet jeśli temat łączy się z inną pracą, realizowaną przez inną osobę, w warstwie merytorycznej. Dzięki temu unika się:

  • konfliktów kompetencji,
  • dyskusji o tym, kto powoduje opóźnienie (rozmycie odpowiedzialności),
  • problemu oceny wkładu poszczególnych autorów w daną pracę.

Praca dyplomowa powinna stanowić spójną całość. Oznacza to, że nie powinna odnosić się do pracy powstającej równolegle, w tym samym czasie.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi na Politechnice Warszawskiej wytycznymi dotyczącymi formatowania prac, nie przewidziano prac dyplomowych wieloautorskich.

Rola i udział promotora

Promotor wspiera swego podopiecznego w realizacji pracy dyplomowej poprzez sugestie i pomysły dotyczące kierunku rozwoju pracy oraz poprzez wprowadzane do tekstu drobne poprawki. Wkład promotora w pracę z pewnością jest, aczkolwiek niewielki i trudny do oszacowania. Dlatego promotor nie jest ujęty na liście autorów ani nie należy go umieszczać w ewentualnych podziękowaniach.

Pomoc innych osób w pisaniu

Praca dyplomowa jest tworzona i pisana przez jej autorkę/autora. Jest bardzo dobrym pomysłem konsultować podejmowane działania i tekst pracy z osobami z otoczenia. Niektórzy mogą udzielić rad specjalistycznych i merytorycznych, gdyż sami są specjalistami w jakiejś dziedzienie. Inni mogą pomóc w warstwie językowej poprzez wskazanie, które fragmenty są trudniejsze w zrozumieniu a więc być może należy napisać je inaczej. Jeśli tylko jest to pomoc na zasadzie konsultacji a nie dostarczanie fragmentów tekstu, to jest to w pełni prawidłowe. Takie osoby można uhonorować krótkim tekstem podziękowań na stronie recto tuż za stroną tytułową.

Wykorzystanie AI

Szczególnym przypadkiem skorzystania z pomocy jest wykorzystanie sztucznej inteligencji typu ChatGPT lub Bard. Te narzędzia można oczywiście poprosić o napisanie fragmentu pracy na zadany temat i z pewnością otrzyma się od nich sensownie wyglądającą odpowiedź. Jednak tak wytworzony tekst po wykorzystaniu w pracy, nawet po sparafrazowaniu - stanowi plagiat. Zgodnie z Art. 115. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Czy zatem skorzystanie ze sztucznej inteligencji podczas pisania pracy dyplomowej jest niemożliwe? Automaty konwersacyjne można potraktować jako zaawansowane słowniki lub encyklopedie, połączone z wyszukiwarką internetową. Potrafią one przeprowadzić analizę krytyczną dostarczonego im tekstu, wskazać błędy logiczne i zasugerować możliwe zmiany. Dopóki generowany tekst nie staje się częścią pracy dyplomowej, nawet po przeróbkach albo sparafrazowaniu, tak długo nie ma mowy o plagiacie. Żeby jednak zabezpieczyć się przed ryzykiem popełnienia tego błędu, warto w zapytaniu zażądać aby wygenerowana odpowiedź nie zawierała poprawionego tekstu a jedynie listę rzeczy do zrobienia.

Przykład tak “zabezpieczonej antyplagiatowo” konwersacji jest pokazany na poniższym zrzucie ekranu.

Przykładowa konwersacja z ChatGPT3.5

Znamienne dla takich konwersacji z ChatGPT są sugestie większego rozbudowania tekstu o przykłady i szerszy kontekst. To może stanowić pomoc szczególnie dla tych osób, które mają dużą wiedzę specjalistyczną ale “nie wiedzą co napisać”.

Prawa uczelni

Prawa Uczelni do pracy dyplomowej to pierwszeństwo do opublikowania tejże pracy ale tylko w ciągu 6 miesięcy od obrony. Po tym czasie również autor może ją opublikować. Uczelnia może korzystać z dorobku twórczego powstałego w ramach procesu dydaktycznego, w ramach realizacji zadań statutowych, co oznacza na przykład, że oprogramowanie powstałe w ramach pracy dyplomowej może być wykorzystywane w laboratoriach uczelni, w realizacji dydaktyki i badań.

Zasady te są zdefiniowane w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 15a.:

  1. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej obrony, autor może ją opublikować, chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego.

  2. Podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), może korzystać bez wynagrodzenia i bez konieczności uzyskania zgody autora z utworu stworzonego przez studenta lub osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora w wyniku wykonywania obowiązków związanych z odbywaniem studiów lub przygotowywaniem rozprawy doktorskiej, udostępniać utwór ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz korzystać z utworów znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych, w celu sprawdzania z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

  3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może korzystać z prac dyplomowych i rozpraw doktorskich znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego utrzymania i rozwoju tych baz oraz współpracujących z nimi systemów informatycznych.

Problemy w przykładach

Poniżej trzy przykłady typowych dylematów, jakie mają dyplomanci.

Przykład 1:

Dwóch studentów realizuje jedno urządzenie przy czym jeden z nich buduje sprzęt a drugi tworzy oprogramowanie dla jeszcze nie istniejącej płytki elektronicznej. Nie można na tym etapie stwierdzić z całą pewnością, że obie prace zakończą się z sukcesem i w tym samym terminie. Nowe urządzenie musi stanowić spójną całość zarówno pod względem sprzętowym jak i programowym czyli po prostu działać i robić to, co powinno. Dlatego, by uniknąć problemów, praca ta powinna mieć jednego autora.

Przykład 2:

Student w ramach pracy magisterskiej realizuje nowe oprogramowanie dla urządzenia, która zarówno jako PCB jak i pewne oprogramowanie powstało w ramach jego pracy inżynierskiej. Może wystąpić problem z odróżnieniem i oceną tego, co powstało w ramach pracy inżynierskiej a co jest nowym materiałem, stanowiącym przedmiot pracy magisterskiej. Głównym wątkiem pracy powinno być zatem to, co jest nowe i odmienne względem wcześniejszego rozwiązania.

Przykład 3:

Student w ramach pracy dyplomowej realizuje oprogramowanie dla urządzenia, które powstało w ramach pracy dyplomowej napisanej przez inną osobę lub po prostu na module rozwojowym dostępnym komercyjnie. Podobnie jak w poprzednim przykładzie należy zwrócić uwagę na to, by zakres pracy stanowiący indywidualny, autorski wkład dyplomanta był wyraźnie widoczny na tle bazowego rozwiązania.