Praca dyplomowa to ukoronowanie pewnego etapu edukacji. W przypadku prac magisterskich dla większości osób jest to etap ostatni. Powinna dać możliwość zaprezentowania zdobytych umiejętności szerszemu gronu osób. Praca dyplomowa nie jest złem koniecznym lub kolejnym, szablonowym projektem, jakich wiele podczas studiów.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce definiuje ją tak:

Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Należy zatem wyraźnie odróżnić:

 • Projekt - mające określony cel przedsięwzięcie tymczasowe, o ustalonym początku i końcu, złożone z ciągu powiązanych działań.
 • Praca dyplomowa inżynierska - opracowanie zagadnienia praktycznego lub technicznego, będące podstawą do nadania tytułu inżyniera.
 • Praca dyplomowa magisterska - opracowanie zagadnienia naukowego, będące podstawą do nadania tytułu magistra.

Nazywanie pracy dyplomowej “projektem” jest zabiegiem deprecjonującym, obniżającym rangę zdobytego wykształcenia i dyplomu.

Projekt może być częścią pracy dyplomowej, tak jak na przykład: projekt urządzenia, projekt PCB, projekt aplikacji.

Pracę magisterską od pracy inżynierskiej odróżniają:

 • dłuższe terminy,
 • większa złożoność problemu,
 • silniejszy fundament teoretyczny, czyli analiza stanu wiedzy (ang. state of the art),
 • obowiązkowy aspekt naukowo-badawczy.

Według jednego z licznych poradników pisania prac dyplomowych, które można znaleźć w Internecie (J. Growiec, T. Szapiro, “Wskazówki dotyczące pisania prac licencjackich i magisterskich” celem pracy dyplomowej jest to, by studentka lub student zdobyli kilka umiejętności, takich jak:

 • samodzielność w wyborze problemu,
 • zdolność oceny wagi problemu,
 • zdolność do zaproponowania metody rozwiązania problemu,
 • zdolność do zaimplementowania metody w rzeczywistych warunkach,
 • umiejętność szerokiego wykorzystania wiedzy ze studiów.

Powyższe uwagi pochodzą od prof. Tomasza Szapiro, rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w kadencji 2012-2016.

Warto też spojrzeć na to, jakie podejście do prac dyplomowych mają czołowe uczelnie światowe takie jak:

Prace dyplomowe na tych uczelniach często stają się istotnym wkładem w prowadzone na nich badania naukowe.